Polityka prywatności

Wszystkie udostępnione nam dane pozostają poufne i bezpieczne, a informacje przekazywane podczas terapii trafią tylko i wyłącznie do Specjalisty, któremu Klient zdecyduje się je powierzyć. Dane dotyczące stanu zdrowia oraz wszelkie informacje przekazane w ramach terapii pozostaną objęte tajemnicą i nie zostaną zapisane na jakichkolwiek nośnikach danych, co oznacza, że nie będą przechowywane i przekazywane innym podmiotom.

Specjaliści przetwarzają dane osobowe tylko w niezbędnym do realizacji usług zakresie i tylko w czasie prowadzonej sesji.

1. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia otrzymują następujące znaczenia:

 • 1.1 Administrator – Alina Hlawacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alina Hlawacz Ośrodek Psychoterapii „PROGRES” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 9 lok. 4, 31-069 Kraków, NIP 8651730867, REGON 356342420;
 • 1.2 Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
 • 1.3 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 • 1.4 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://klinikaprogres.pl/;
 • 1.5 Użytkownik, Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

 • 2.1 Alina Hlawacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alina Hlawacz Ośrodek Psychoterapii „PROGRES” z siedzibą w Krakowie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 • 2.2 W związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 • 2.3 Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celuz abezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych.

 • 3.1 Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • a) w ramach korzystania z serwisu: numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
  • b) formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • 3.2 Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.3.2 Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.
 • 3.3 Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi albo stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania I rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania I sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

4. Pliki cookies.

 • 4.1 Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. Administrator wykorzystuje technologię plików cookies, jednocześnie nie zbierając w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

5. Cele przetwarzania danych osobowych.

 • 5.1 Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit. c) RODO: podjęcia działań niezbędnych do korzystania z Serwisu przez Użytkownika; wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • c) na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO: przekazywania informacji o proponowanych zmianach w ofercie sklepu, w tym zmian cennika; analiz preferencji lub zainteresowań klienta, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta; marketingu produktów lub usług własnych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

 • 6.1 Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Serwisu oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane przez okres niezbędny do:
  • a) obsługi Klienta;
  • b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia tych roszczeń;
  • c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) – do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • 6.2 Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zgłoszenia przez nią sprzeciwu do odpowiedniego organu.
 • 6.3 Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Jednakże, Użytkownik może wskazać w treści oświadczenia czas, na jaki zgoda zostaje udzielona. Dane osobowe wrażliwe będą przetwarzanie wyłącznie podczas sesji terapeutycznej.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 • 7.1 Użytkownik ma prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • b) sprostowania tych danych;
  • c) żądania od Administratora usunięcia danych;
  • d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  • e) przenoszenia danych (przesłania ich innemu administratorowi);
  • f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu;
  • g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • h) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  • i) uzyskania interwencji ze strony Administratora, np. wyrażenia własnego stanowiska.

8 Odbiorcy danych.

 • 8.1 Odbiorcami danych osobowych są:
   • a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnego upoważnienia lub na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych;
   • b) podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości;
   • c) Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 • 8.2 W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym marketingowych.
 • 8.3 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich.

 • 9.1 Co do zasady, Administrator nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • 9.2 Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   • b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   • d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 • 9.3 Administrator jest zobowiązany poinformować o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

10. Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

 • 10.1 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, tj. zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • 10.2 Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • 10.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności poprzez zawieranie umów powierzenia zawierających obowiązek stosowania procedur bezpieczeństwa co najmniej na tym samym poziomie, co administrator.

11. Dane kontaktowe.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: recepcja@klinikaprogres.pl