Regulamin serwisu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Ośrodek Psychoterapii „PROGRES” jest Alina Hlawacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alina Hlawacz Ośrodek Psychoterapii „PROGRES” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 9 lok. 4, 31-069 Kraków, NIP 8651730867, REGON 356342420, dalej zwana „PROGRES” lub „Usługodawcą”.
 • 1.2. Serwis internetowy Ośrodek Psychoterapii „PROGRES” (dalej „Serwis”) jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://klinikaprogres.pl/.
 • 1.3. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.
 • 1.4. Każda osoba może przeglądać zawartość Serwisu nieodpłatnie. Jednakże z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, które dostępne są na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1.2.
 • 1.5. Użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w pkt. 1.4. i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W braku akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt. 1.4., Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży usług oferowanych w Serwisie.
 • 1.6. Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
  • a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach Serwisu;
  • b) Usługodawca – Alina Hlawacz Ośrodek Psychoterapii „PROGRES” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 9 lok. 4, 31-069 Kraków, NIP 8651730867, REGON 356342420;
  • c) Serwis – strona internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem https://psychologseksuologkrakow.pl/;
  • d) Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie drogą elektroniczną;
  • e) Formularz – formularz rejestracyjny służący do zgłoszenia gotowości zawarcia Umowy;
  • f) Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.) lub osoba posiadająca wyższe kierunkowe w zakresie prowadzenia psychoterapii, która ukończyła co najmniej kurs lub szkolenie dot. psychoterapii i uzyskała certyfikat potwierdzający ukończenie tego kursu;
  • g) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 i 2245 ze zm.);
  • h) Tpay.pl – serwis obsługi płatności prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS: 0000412357, posiadająca numer NIP 7773061579 oraz REGON: 300878437.

  2. Rodzaje usług i podstawowe warunki ich świadczenia

  • 2.1. W ramach Serwisu dostępne są usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na:
   • a) bezpłatnym dostępie do umieszczonych tam artykułów i poradników;
   • b) świadczeniu usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, świadczonych w formie wiadomości email lub rozmowy telefonicznej lub rozmowy audio-wideo (wideokonferencji) za pośrednictwem programu Skype.
  • 2.2. Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.) oraz przepisach dotyczących zawodu psychoterapeuty, zgodnie przeprowadzonym kursem lub szkoleniem w odpowiednim nurcie psychoterapii.
  • 2.3. Świadczone za pomocą Serwisu Usługi są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
  • 2.4. Usługi wykonywane są na podstawie umowy z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi, przy czym samo wypełnienie formularza jest bezpłatne.
  • 2.5. Zawarcie umowy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez wskazanie w nim imienia i nazwiska, adresu e-mail, określeniu formy konsultacji, wskazaniu numeru telefonu lub nazwy Skype (w zależności od wybranej formy konsultacji) oraz zwięzłe opisanie problemu i wysłaniu tego formularza do Usługodawcy. Obowiązkowe jest wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do prawidłowego wysłania formularza. Następnie Usługodawca poinformuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail o pomyślnym przesłaniu wiadomości. Klient otrzyma również – w przeciągu 48 godzin – informację dotyczącą płatności. Umowa zostaje zawarta w momencie zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy.
  • 2.6. Klient, wypełniając Formularz, zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
  • 2.7. Usługodawca ma prawo odmowy świadczenia Usługi w sytuacji, gdy Klient prześle nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, w szczególności utrudniające kontakt z Klientem lub istnieje podejrzenie, że przesłane dane nie pochodzą od osoby, która je wprowadziła do formularza. Usługodawca (Specjalista) również może odmówić świadczenia Usługi, w sytuacji szczególnej (np. konflikt interesów lub brak możliwości świadczenia Usługi spowodowana chorobą). W takim przypadku Usługodawca (Specjalista) poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, krótko przedstawi powód, dla którego nie jest możliwe wykonanie Usługi przez jego osobę i przekieruje Klienta do innego Specjalisty.
  • 2.8. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych Usługa może być świadczona wyłącznie po przedstawieniu przez niego zgody zgoda jego opiekuna prawnego. Podpisane oświadczenie opiekuna (zgodę) wraz z numerem kontaktowym należy przesłać wiadomością e-mail na adres: recepcja@klinikaprogres.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 1.1 Regulaminu.

  3. Formy i zakres usług psychologicznych.

  • 3.1. Usługa świadczona w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na pocztę e-mail polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Serwisu. Sporządzona przez Klienta wiadomość wysyłana jest do wybranego Specjalisty po odnotowaniu przez Usługodawcę wpłaty od Klienta. Odpowiedzi są udzielane w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości przez Specjalistę.
  • 3.2. Usługa świadczona w formie rozmowy telefonicznej polega na rozmowie z Specjalistą prowadzonej w formie ustnej przy użyciu telefonii komórkowej w uzgodnionym przez Strony czasie. Czas trwania konsultacji – 50 minut. Specjalista ma prawo odmówić świadczenia Usługi przed dokonaniem zapłaty ceny. Niezależnie od zapłaty ceny, Klient – jako inicjujący połączeniu – pokrywa koszt rozmowy, zgodnie z cennikiem swojego Operatora Sieci komórkowej.
  • 3.3. Usługa świadczona w formie rozmowy audio-wideo (wideokonferencji) polega na rozmowie z Specjalistą prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Program używany przez Specjalistów (Skype) jest ogólnodostępny. Klient, w celu skorzystania z usługi w tej formie, jest zobowiązany posiadać odpowiednie urządzenie (komputer, telefon, tablet etc.) wraz z oprogramowanie (Skype, dostępny na https://www.skype.com/pl/). Ponadto, niezbędne jest odpowiednie (stabilne) połączenie z siecią Internet (preferowane stałe łącze), słuchawki (głośnik), mikrofon i kamera internetowa. Czas trwania konsultacji – 50 minut.
  • 3.4. Usługi, o których mowa w pkt. 3.2 oraz 3.3 są świadczone we wcześniej ustalonym terminie.

  4. Wynagrodzenie i sposób płatności.

  • 4.1. Koszt Usługi zależy od jej formy i jest określony w cenniku dostępnym w zakładce Oferta, a także pod adresem https://klinikaprogres.pl/oferta oraz https://klinikaprogres.pl/oferta/konsultacja-online/.
  • 4.2. Wynagrodzenie za Usługi jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych w Serwisie za pośrednictwem Tpay.pl.
  • 4.3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia należnego Usługodawcy niezwłocznie po zamówieniu Usługi. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność. Maksymalny czas oczekiwania – 48 godzin od momentu uzyskania przez Klienta informacji o możliwości dokonania zapłaty.
  • 4.4. Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Tpay.pl.
  • 4.5. Dokonanie opłaty za Usługę wyklucza zmianę terminu konsultacji.
  • 4.6. Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT obejmującą uiszczone wynagrodzenie za Usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby) oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

  5. Odstąpienie od umowy.

  • 5.1. Specjalista może zaprzestać udzielania Usług w sytuacji przekazania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, wulgarnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.
  • 5.2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługobiorcy (w formie papierowej lub poprzez wiadomość na adres mailowy recepcja@klinikaprogres.pl) w terminie 14 dni od dnia rezerwacji usługi, jednak nie później niż w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Specjalistę. Nie można odstąpić od Usługi, przedmiotem której jest usługa świadczona w formie wiadomości e-mail – po dokonaniu płatności za tę Usługę.
  • 5.3. Specjalista może odwołać usługę polegającą na rozmowie telefonicznej lub audio-wizualnej z ważnych przyczyn. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej usługi. W takim przypadku Usługodawca zwróci Klientowi pieniądze, zgodnie z pkt. 5.4.
  • 5.4. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Usługodawca zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez Klienta sposób. Klient pokrywa tylko ewentualne bezpośrednie koszty zwrotu wynikające z opłat naliczanych przez systemy płatnicze, na które Usługodawca nie ma wpływu.
  • 5.5. W przypadku wykonania całej usługi przez upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, prawo do odstąpienia przez Klienta wygasa. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.

  6. Ochrona danych osobowych.

  • 6.1. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale i niezbędne do wykonania Usługi, dlatego też Klient, który wypełnił i wysłał formularz zgłoszeniowy tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.
  • 6.2. Dane dotyczące Klienta są przekazywane Specjaliście, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.
  • 6.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku, gdy nakazuje mu to przepis prawa.

  7. Ochrona danych osobowych.

  • 7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
   • a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
   • b) błędnych danych Klienta, lub
   • c) innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  • 7.2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  • 7.3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody wynikającej z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
  • 7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.
  • 7.5. Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
  • 7.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.
  • 7.7. Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w Serwisie. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  8. Postanowienia końcowe.

  • 8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  • 8.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów.
  • 8.3. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana Regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.
  • 8.4. Usługodawca i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
  • 8.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  • 8.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów na tle świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu, właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.