Marta Hejnar

Psychoterapeutka, Seksuolożka

Jestem psychoterapeutką i seksuolożką praktyczną – co to znaczy? To znaczy, że przeszłością zajmujemy się tylko wtedy, gdy ma ona znaczenie w Twoim/Waszym bieżącym życiu.

 

Zamiast w nieskończoność analizować, dlaczego jesteś/cie w kryzysie – uczymy się sprawdzać, gdzie jest wyjście i jak z niego skorzystać.

 

I nie chodzi o jednorazową akcję, tylko wytrenowanie „mięśni” sprawdzania i dostosowywania się na bieżąco do tego, co dla Ciebie/Was dobre (cokolwiek to jest), żeby ponownie nie wdepnąć.

 

EN

 

I am a practical psychotherapist and sexologist – what does that mean? It means that we only deal with the past when it is relevant to your current life.

 

Instead of endlessly analyzing why you are in the crisis – we learn to see where the way out is and how to use it.

 

It’s not about a one-time action, it’s about training the „muscles” of checking and adjusting on an ongoing basis to what’s good for you (whatever that is) so you don’t step in again.

W czym mogę pomóc?

Psychoterapeutycznie pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, a konkretnie Gestalt (z niem. całość, postać, forma), który opiera się na przekonaniu, że człowiek ma naturalną skłonność do uzyskiwania równowagi, zaś jej długotrwały brak prowadzi do zaburzeń i problemów psychicznych.

 

W kwestiach seksuologicznych pracuję w nurcie pozytywnej seksualności, które bardzo dobrze odzwierciedla cytat „seks jest przyjemny, a przyjemność dobra”. Nieustannie też pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie o różne metody pracy z ciałem i seksualnością, w tym także tantrycznych.

 

W terapii par i relacji umiejętności Gestalt uzupełniam o podejście skoncentrowane na emocjach (EFT), którego centralnym punktem odniesienia jest przywiązanie w bliskich relacjach i wzmacnianie emocjonalnej więzi poprzez kreowanie kluczowych dla niej momentów zmiany.

 

Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie i relacjami. Wspieram społeczność LGBTQ+, współpracuję ze stowarzyszeniem Sex Work Polska.

 

Pracuję w gabinecie, online, po polsku i angielsku.

 

EN

 

Psychotherapeutically, I work in the humanistic-existential modality and specifically Gestalt (Ger.: whole, form, character), which is based on the belief that humans have a natural tendency to achieve balance, while its long-term lack leads to disorders and mental problems.

 

In sexological issues, I work in the stream of positive sexuality, which is very well reflected in the quote „sex is pleasant and pleasure is good.” I also constantly deepen my knowledge and experience with various methods of working with the body and sexuality, including Tantra.

 

In couples and relationships therapy, I complement Gestalt skills with an emotion-focused approach (EFT), whose central focus is attachment in close relationships and strengthening emotional connection by creating key moments of change.

 

I work with adults individually and relationships. I support the LGBTQ+ community and work with the Sex Work Poland association.

 

I work in the office, online, in Polish and English.

Certyfikaty

  • Nr 23-3455 – The European Certificate of Gestalt Psychotherapy – EAGT
  • Nr 358 – Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt – Instytut Gestalt
  • Nr 2028985 – Erickson Certified Professional Coach – Erickson Coaching International